Устав

СТАТУТ

1. Загальні положення

 

1.1  Організація “Євразія” (надалі – організація) є громадською організацією, яку створено на підставі Закону України про дитячі та молодіжні громадські організації.

1.2  Організація здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства, цього Статуту, маніфесту та програми організації.

1.3  Організація об`єднає громадян України навколо ідеї активної участі у соціально-політичному житті, піднесення духовності українського народу.

1.4  Організація діє на засадах добровільності та взаємоповаги її членів, дотримання внутрішньої дисципліни, самоврядування і законності.

1.5  Організація є юридичною особою з моменту реєстрації, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку з власним найменуванням, штампи, бланки, символіку та інші необхідні реквізити, зразки яких затверджуються правлінням організації. Символіка реєструється у встановленому законом порядку.

1.6  Організація має статус неприбуткової.

 

2.     Мета, завдання та форми діяльності.

2.1  Метою діяльності організації є естетичний, інтелектуальний та духовний розвиток молоді.

2.2  Головним завданням організації є сприяння розвитку національної культури, освіти, науки, реалізація творчого потенціалу та здібностей громадян України.

2.3  Організація для виконання статутних завдань у встановленому чинним законодавством порядку:

-         пропагандує свої ідеї та цілі, розповсюджує інформацію;

-         організовує публічні лекції, диспути, семінари, мітинги, зустрічі, музичні фестивалі, вистави та інші форми масових заходів;

-         представляє та захищає свої законні інтереси та інтереси своїх членів у державних органах, громадських та інших організаціях;

-         співпрацює із закордонними та міжнародними структурами, вивчає їхній досвід, бере участь у міжнародних заходах;

-         може засновувати та вступати у міжнародні організації та спілки.

3.     Членство в організації. Прова та обов’язки членів організації.

3.1  Членство в організації є добровільним, індивідуальним та фіксованим.

3.2  Членом організації може бути громадянин України, якій поділяє програмні принципи організації та дотримується вимог цього Статуту.

3.3  Прийом у члени організації здійснюється на підставі особистої письмової заяви і сплати вступного внеску. Рішення про прийняття у члени організації приймає правління.

3.4  Розмір, форма та порядок сплати вступного та членського внесків встановлюються правлінням організації.

3.5  Член організації має право:

-         брати участь у діяльності організації;

-         брати участь у обговоренні організацією рішень з усіх питань її діяльності;

-         відповідно до Статуту обирати та бути обраним до будь-якого органу організації;

-         фінансово підтримувати організацію;

-         вільно виходити з організації, подавши про це заяву до правління;

-         користуватись у встановленому порядку майном організації;

-         звертатися до керівних органів організації з пропозиціями та зауваженнями, консультаціями та допомогою.

3.6  Член організації забов’язан:

-         дотримуватись Статуту, принципів і цілей, викладених у програмних документах організації;

-         поширювати та роз’ясняти програмні положення, цілі і задачі організації, рішення її керівних органів;

-         працювати над залученням нових членів організації;

-         вчасно сплачувати членські внески;

-         виконувати взяті на себе зобов’язання та доручення;

-         не чинити дій, які завдають шкоди організації;

-         брати участь у заходах організації та сприяти зміцненню її авторитету.

3.7  Членство в організації припиняється:

-         за поданою заявою члена організації;

-         за рішенням правління: за порушення Статуту організації, за дискредитацію організації та Ії ідеології, за дії, або бездіяльність, що завдають шкоди організації;

-         у разі смерті.

4.     Структура та органи організації.

4.1  Основою організації є об’єднання членів, які працюють за відповідними правилами.

4.2  Правління обирається установчими зборами організації. У правління входять: голова, його заступники та голова ревізійної комісії.

4.3  Дорадчим органом організації є Рада, що обирається з членів організації. Рада може розглядати плани розвитку, а також вносити пропозиції що до структури і роботи організації.

4.4  Управління здійснює Голова. Голова має право підпису документів від імені організації, відкриває рахунки в банківських установах, укладає угоди, видає у рамках своєї компетенції накази та доручення, розпоряджається у встановленому порядку коштами та майном організації.

4.5  Заступники голови відповідно до розподілу обов’язків здійснюють керівництво роботою організації, виконують доручення голови організації.

4.6  Контрольним органом організації є Ревізійна комісія.

4.7  Загальні збори організації проводяться раз на рік. Позачергові збори проводяться за постановою правління.

4.8  Перевибори голови та його заступників, а також голови ревізійної комісії за необхідністю здійснюються на загальних зборах.

5.     Майно та кошти організації.

5.1  Організація може мати у власності кошти та майно, необхідне для впровадження діяльності.

5.2  Джерела формування майна організації:

-         вступні та членські внески;

-         добровільні пожертвування;

5.3  Кошти організації використовуються на виконання статутних завдань, оплату праці штатних працівників організації.

5.4  Організація не несе майнової відповідальності за зобов’язання її членів, а члени організації не відповідають за зобов’язання організації.

5.5  Організація здійснює оперативний та бухгалтерський облік своєї діяльності, веде статистичну звітність і вносить у державний бюджет платежі в порядку та розмірах, встановлених чинним законодавством.

6.     Порядок внесення змін і доповнень до Статуту.

6.1  Зміни та доповнення до Статуту організації приймаються зборами членів організації простою більшістю голосів.

6.2  Про зміни, що сталися в статутних документах, організація повідомляю реєструючий орган в термін передбачений чинним законодавством.

7.     Припинення діяльності організації.

7.1  Припинення діяльності організації здійснюється шляхом її реорганізації або ліквідації.

7.2  Реорганізація здійснюється за рішенням зборів організації простою більшістю голосів.

7.3  Ліквідація здійснюється за рішенням зборів організації, якщо за неї проголосувало не менше 2/3 присутніх членів, або за рішенням суду.

7.4  У випадку ліквідації кошти та інше майно організації не може перерозподілятись між її членами і використовуються на виконання статутних цілей та завдань, передаються іншій неприбутковій організації, а у випадках, передбачених законодавчими актами або за рішенням суду спрямовуються у доход держави.

 

 

 

 

 

 

 

Протокол

Установчих зборів Громадської Молодіжної організації “Євразія”.

м. Суми                                                                                            21 марта 2001р.

 

Присутні 13 членів.

Порядок денний:

  1. Про створення Громадської Молодіжної організації “Євразія”.

  2. Про вибори голови.

  3. Про вибори керівних органів.

 

1.Слухали: Савін Л.В запропонував створити Громадську Молодіжну організацію “Євразія”, підготувати необхідні документи до реєстрації.

   Виступили:

   Запропонували: створити Громадську Молодіжну організацію “Євразія”, підготувати необхідні документи до реєстрації.

   Голосували: За – 13, Проти – 0, Утримались – 0.

   Вирішили:

2.Слухали: Макогон А.А. запропонував обрати головою Савіна Л.В.

Виступили: Бублік О.Ю., Стародуб С.С. підтримали пропозицію і запропонували поставити це питання на голосування.

Постановили: обрати головою Савіна Л.В.

Голосували: За – 13, Проти – 0, Утримались – 0.

3.Слухали: Моісеєнко Н.М. запропонувала обрати керівні органи.

Виступили: Прудніков О.В. запропонував обрати заступником голови Макогона А.А.

Постановили: Обрати заступником голови Макогона А.А.

Голосували: За – 13, Проти – 0, Утрималось – 0.

Виступив: Макогон А.А. запропонував обрати голову Ревізійної комісії і запропонував кандидатуру Стародуба С.С.

Постановили: обрати голову Ревізійної комісії.

Голосували: За – 13, Проти – 0, Утрималось – 0.

 

Постановили: створити Громадську Молодіжну організацію “Євразія”, підготувати необхідні документи для реєстрації.

 

Голова зборів                                                                                   Савін Л.В.

Секретар зборів                                                                   Моісеєнко Н.М.

 


Hosted by uCoz